Your search results

Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Autor: Martina Gočová v 4 septembra, 2023
0

Pri predaji či kúpe nehnuteľnosti nezabúdajte na to, že kúpna zmluva nie je jediný právny úkon, ktorý je potrebné spraviť. Oficiálnym vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate až po zápise do katastra nehnuteľností. Prílohou každej kúpnej zmluvy by mal byť návrh na vklad, ktorý je potrebné zaniesť na príslušný katastrálny odbor Okresného úradu.

Návrh na vklad musí obsahovať niekoľko povinných náležitostí:

  1. identifikačné údaje navrhovateľa
  2. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
  3. predmet návrhu
  4. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,
  5. označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona
  6. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu
  7. označenie príloh
  8. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

Povinnou prílohou návrhu na vklad sú 2 overené vyhotovenia kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti, na základe ktorej má vklad prebehnúť.

Ako je možné podať návrh na vklad?

Návrh na vklad je možné podať aj elektronicky. Náležitosti podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Všetky prílohy musia byť podané v elektronickej podobe a autorizované podľa osobitného predpisu.

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.

Možnosti návrhu na vklad:

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní ……………………….. 66,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní ……………………….. 266,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní …………… 33,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní ………………… 133,00 €

Compare Listings